Asociaţia profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică

Definire – obiective – politici

Definitie

Asociaţia profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică, denumită pe scurt APROMECA – se constituie în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 şi a Legii 356/ 2001 ca persoană juridică română de drept privat şi funcţionează ca Asociaţie Profesional Patronală, neguvernamentală, apolitică, nonprofit a persoanelor juridice înmatriculate şi a persoanelor fizice autorizate cu activitate în domeniul Industriei de Mecanică Fină, Optică şi Mecatronică.APROMECA este EMC – Entitate de Management a Clusterului MECHATREC (www.clustermechatrec.ro)

Scop

Scopul asociaţiei este:

(a)     stimularea şi crearea unui mediu favorabil activităţilor de cercetare – dezvoltare-inovare precum şi a celor de producţie, distribuţie şi utilizare;

(b)     pregătire profesională (training), formare – instruire;

(c)     promovarea, susţinerea şi apărarea intereselor economice, tehnice şi juridice, precum şi a acţiunilor de cooperare al membrilor pentru promovarea intereselor comune ale membrilor în relaţiile acestora cu organele administraţiei de stat;

(d)     sprijinirea asociaţilor în elaborarea unei strategii proprii sau de grup;

(e)     promovarea unei atitudini de respect a legalităţii, eticii profesionale, precum si a  normelor privind concurenţa loiala în activitatea economică;

(f)      realizarea unui larg schimb de informaţii între asociaţi şi determinarea pe baza acestuia a problematicii generale care urmează să fie soluţionată;

(g)     sprijinirea membrilor în acţiunea de armonizare a standardelor naţionale cu cele în vigoare în Uniunea Europeana;

(h)     promovarea intereselor consumatorilor, conştientizarea drepturilor acestora, avertizarea lor cu privire la produsele contrafăcute sau inferioare calitativ;

(i)      promovarea schimbului de informaţii şi stabilirea de legături cu parteneri din ţară şi străinătate.

(j)      crearea de reţele pentru schimburi de informaţii în industrie, economie şi societate şi pentru colaborare economică, financiară, comercială, etc. , între membrii asociaţiei;

(k)     stimularea legăturilor industriale între entităţi de cercetare şi de producţie, în domeniul inovării tehnologice, în vederea realizării transferului tehnologic, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene;

(l)      promovarea participării comune la expoziţii, târguri, workshop-uri, simpozioane, etc. interne şi externe;

(m)    realizarea de studii tehnice, de informare, de fezabilitate, de marketing, etc. privind dezvoltarea domeniilor şi strategiilor de profil;

(n)     crearea mediului compatibil activităţilor de cercetare-dezvoltare în domeniul de mecanică fină, optică şi mecatronică, prin sensibilizarea structurilor guvernamentale şi a entităţilor industriale de profil;

(o)     sprijinirea şi promovarea de programe de cercetare – dezvoltare – inovare necesare dezvoltării domeniilor de profil, în cadrul programelor naţionale, finanţate din surse bugetare sau surse atrase;

(p)     sprijinirea participării consorţiilor mixte, din cercetare, învăţământ şi industrie la programele europene de cercetare şi dezvoltare tehnologică;

(r)      acordarea de consultanţă şi asistenţă la realizarea de planuri şi programe de afaceri pentru entităţile din asociaţie, în vederea obţinerii de credite avantajoase destinate dezvoltării produselor şi sistemelor de mecanică fină, optică şi mecatronică.

Obiective

(a)     marketingul industrial, in domeniu;

(b)     schimbul de informaţii între membrii asociaţiei cu privire la problemele curente ale activităţii lor, pentru a le evidenţia pe cele cu caracter general. Acestea vor face obiectul acţiunilor asociaţiei;

(c)     facilitarea accesului la informaţii cu caracter tehnic şi comercial cu privire la evoluţia acestui domeniu de activitate pe plan mondial;

(d)     activităţi cu caracter promoţional;

(e)     demersuri cu privire la formarea cadrelor de specialitate pentru acest domeniu de activitate, prin organizarea de cursuri de formare şi specializare medie şi înaltă în subdomeniile de profil pentru personalul entităţilor membre ale asociaţiei ;

(f)      organizarea de târguri si expoziţii specializate in tara si străinătate;

(g)     acţiuni de calificare europeană a membrilor asociaţiei inclusiv armonizarea legislaţiei române cu dispoziţiile normative ale Uniunii Europene;

(h)     reprezentarea membrilor in dialogul social fără a afecta independenţa acestora;

(i)      negocierea şi încheierea contractului colectiv de munca pe ramură,

participarea la alte tratative şi acorduri cu autorităţile publice şi cu

sindicatele, precum şi participarea în structurile tripartite de conducere şi de

dialog social;

(j)      înaintarea Autorităţilor Publice competente de propuneri pentru acte normative, în domeniul de interes profesional şi patronal, participarea la elaborarea avizului prealabil în numele membrilor săi pentru întocmirea de acte normative iniţiate de Guvern si orice alte activităţi legale pentru realizarea scopului propus;

(k)     editarea şi tipărirea de publicaţii tehnice, ştiinţifice şi comerciale, realizarea de abonamente la reviste, achiziţionarea de carte în domeniu, organizarea de ateliere, colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese, etc. în domeniile de profil;

(l)      accesarea de sume de finanţare sub formă de subvenţii, donaţii, subscripţii, contribuţii, sponsorizări, contravaloarea prestaţiilor de servicii şi altele asemenea.

(m)    promovarea, realizarea şi dezvoltarea de programe / proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare în domeniile de profil, la nivel naţional, european şi internaţional;

(n)     dezvoltarea de infrastructuri specifice, centre de transfer şi de afaceri, incubatoare, oficii de legături industriale, centre de excelenţă, parcuri ştiinţifice şi industriale şi parcuri tehnologice;

Politici pentru realizarea obiectivelor

(a)     organizarea de instruiri periodice la care sa fie invitaţi toţi membrii;

(b)     organizarea unei baze de date accesibile tuturor membrilor, dezvoltarea şi facilitarea  accesului la baza de date a asociaţiei;

(c)     iniţiative în domeniul reglementarilor tehnice, comerciale, fiscale, vamale, legislative;

(d)     organizarea de conferinţe, difuzarea de publicaţii, sprijinirea (sponsorizarea) unor evenimente culturale sau sportive;

(e)     organizarea sau participarea la târguri si expoziţii (individual sau în comun);

(f)      stabilirea de relaţii cu organizaţii similare din străinătate;

(g)     stabilirea de relaţii cu organizaţii internaţionale cu atribuţii de reglementare in domeniul bunurilor de mecanică fină, optică şi mecatronică;

(h)     afilierea la asociaţii naţionale şi internaţionale cu scop şi obiect similar;

(i)      realizarea de publicaţii cu caracter profesional în domeniu;

(j)      asigurarea unei prezenţe active a problematicii asociaţiei în presă şi în celelalte mijloace de informare în masă;

(k)     sprijinirea, prin acţiuni, a parteneriatului intern şi internaţional, a schimburilor de experienţă, a transferului tehnologic, a participării la târguri şi expoziţii, workshop-uri şi simpozioane;

(l)      APROMECA va trata şi reprezenta cu egal interes problemele tuturor membrilor săi, indiferent de dimensiunile sau importanţa acestora;

(m)    toate informaţiile furnizate de către membrii APROMECA vor fi considerate confidenţiale şi vor fi tratate ca secrete comerciale, daca membrul respectiv nu dispune altfel.

(n)     prin activitatea sa APROMECA nu va afecta caracterul concurenţial al pieţei muncii, precum şi a celei de produse şi servicii.

(o)  APROMECA nu se va implica sub nici o formă, direct sau indirect, în acţiuni cu caracter politic sau activităţi specifice partidelor politice.